Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin - 101drobiazgow.com
P.H.U. Catalog Małgorzata Sysło
Pl. Gazaris 10
32-700 Bochnia
Nip. 8681105499
Regon . 850456064
 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy .

  Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wynosi 24h w dni robocze od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 

§ 1

P O S T A N O W I E N I A    OGÓLNE 1. Faktury Vat lub Paragon dostarczany będzie wraz z towarem do klienta.

 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, a także zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści

 

DEFINICJE :

 1. Sprzedawca – P.H.U. CATALOG Małgorzata Sysło
 2. Dane kontaktowe :
 1. telefon: +48 662 555 225, 505 892 434
 2. adres poczty elektronicznej: goji.allegro@gmail.com,
 3. adres  i odbiór towarów : Bochnia ul. Oracka 41.
 1. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług.
 2. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 3. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a użytkownikiem Internetu, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, wynikających z funkcjonalności serwisu internetowego.
 4. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 6. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 7. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 8. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.§2

Z A S A D Y   S K Ł A D A N I A   Z A M Ó W I E Ń

 1. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 2. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

Złożenie zamówienia jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie poprzez konto Użytkownika lub bez takiej rejestracji. Aby złożyć zamówienie w pierwszej formie (tj. poprzez konto użytkownika) przed złożeniem zamówienia należy założyć nowe konto lub zalogować się do założonego już wcześniej konta Użytkownika. W celu założenia konta należy wypełnić odpowiednie formularze rejestracyjne, podając wymagane dane, w tym dane konieczne do dokonania dostawy zamówionych towarów. Aby złożyć zamówienie w drugiej formie (tj. bez rejestracji) należy wypełnić formularze, które są wymagane dla złożenia zamówienia bez  dokonywania rejestracji.
Zamówienie zostaje złożone poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
Po złożeniu prawidłowego zamówienia i sprawdzeniu przez Sprzedawcę dostępności zamówionych towarów w magazynie, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
§ 3

P R A W A    A U T O R S K I E 1. Sklep oświadcza, że zdjęcia, opisy i inne informacje znajdujące się na jej stronie internetowej są jej własnością bądź posiada prawa do ich publikacji. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone i przysługują jedynie Hurtowni.

 2. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie i udostępnienie osobom trzecim wymaga zgody Hurtowni na piśmie.

 

§ 4

OPŁATA , REALIZACJA 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Użytkownik może wybrać spośród następujących sposobów zapłaty:
 1. przelew zwykły
 2. płatność za pośrednictwem serwisu

  Blue Media

 1. płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione produkty,
 2. płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego pod adresem Sprzedawcy.
 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie w odpowiednim formularzy, w którym Użytkownik może dokonać wyboru formy dostawy.
 2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 3. Całkowity koszt zamówienia, łącznie z kosztami dostawy zostanie podany Użytkownikowi po wypełnieniu formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
VI. DOSTAWA
 1. W przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w  § 4 pkt 2a lub 2b realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty.
 1. W przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w § 4 pkt 2c lub 2d realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 2. Czas dostawy jest uzależniony od wybranego przez Nabywcę sposobu dostawy. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Użytkownik przed złożeniem zamówienia ma prawo wybrać sobie sposób dostawy lub odbiór osobisty pod adresem Sprzedawcy.
 4. Dostępne sposoby dostawy to:
 1. przesyłka kurierska – koszt 15,00 zł,
 2. przesyłka kurierska pobraniowa – koszt 20,00 zł,
 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
 2. Za miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedającego uważa się adres wskazany przez Nabywcę.§ 8

Z W R O T    T O W A R U 1. Niniejsza sekcja dotyczy jedynie Nabywców będących konsumentami.
 2. Nabywca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyn.
 3. Termin, o którym mowa w pkt. 2 biegnie od skutecznego dostarczenia zamówionego przez Nabywcę towaru pod adres wskazany przez Nabywcę.
 4. Odstąpienie następuje poprzez złożenie przez Nabywcę stosownego pisemnego oświadczenia na adres Sprzedawcy
 5. Sprzedawca zwróci Nabywcy wszystkie płatności w tym koszty dostawy na rachunek bankowy w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Jeżeli Nabywca wybrał sposób zapłaty przewidziany w sekcji § 4 pkt 2c lub 2d, zwrot płatności nastąpi, za zgodą i w zależności od wyboru Nabywcy, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazanych przez niego adres. Formularz wyrażenia zgody będzie załączany wraz z Produktem przy dostawie lub odbiorze.
 6. Nabywca zwróci Sprzedawcy towary w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Nabywcy, gdy:
 1. została zawarta umowa o świadczenie usług, a Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
 2. towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 3. towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 6. towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 7. Nabywca wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji,
 8. towarem są świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 

 

§ 9

R E K L A M A C J A

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów, zamówionych przez Nabywcę, bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Nabywców będących konsumentami na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej  w ustawie - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 3. W przypadku umów sprzedaży, w których Nabywcą nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 93 z późn. zm.).
 4. Realizacja uprawnień z tytuły rękojmi za wady jest dalej określana jako reklamacja.
 5. Reklamacje mogą być zgłaszane:
  1. pisemnie, na adres Sprzedawcy.;
  2. e-mailem, na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy
 6. Nabywca będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat ( firma 1 rok) od dostarczenia mu zamówionych towarów.
 7. Jeśli zamówiony towar ma wadę Nabywca będący konsumentem, składając reklamację, może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  3. zażądać wymiany towaru na wolny od wad;
  4. zażądać usunięcia wady.
 8. W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedawca ustosunkuje się do niej i powiadomi Nabywcę będącego konsumentem o sposobie dalszego postępowania. 
 9. W przypadku, gdy do zrealizowania żądań Nabywcy będącego konsumentem, przedstawionych w reklamacji, konieczne jest dostarczenie przez niego Sprzedawcy reklamowanego towaru, Nabywca będący konsumentem dostarczy reklamowany towar na adres Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 11. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszej Sekcji, Nabywca nie ma możliwości skorzystania z żadnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (dostępna jest droga sądowa). Nie jest możliwe dochodzenie roszczeń na drodze pozasądowej.
 12. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty ani nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.
 13. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, Nabywca może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl